Služba

"It is a function performed on your behalf at a cost. And the cost is not just some monetary price; it is a whole collection of limitations. (…) In its simplest form we describe a service as an action performed by one entity on behalf of another. This action involves the transfer of value." [1]

Překlad:
"Služba je funkce vykonávaná za náklady, v někoho zastoupení. A náklady nepředstavují pouze nějakou cenu v penězích, ale celý soubor omezení. (…) V nejjednodušší podobě popisujeme službu jako aktivitu vykonávanou jednou entitou místo druhé. Tato aktivita zahrnuje přesun hodnoty."


"Služba vyjadřuje komplex poskytovaných aplikací a s nimi spojených technologií, ale i dílčích podpůrných činností (jako jsou nejrůznější dílčí školící, analytické a další služby) zajišťovaných poskytovatelem služby. Služba se pak realizuje na základě dohodnutých obdhodních a dalších podmínek."[2] s.28


"A service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want to achieve without the ownership of specific costs and risks." [3] s.11

Překlad:

"Služba je prostředek poskytování hodnoty zákazníkovi prostřednictvím výstupů, kterých zákazník chce dosáhnout bez vlastnictví specifických nákladů a rizik." [4] s.92


Bibliography
1. O'SULLIVAN, J., Edmond, D., ter Hostede, A. H. M. Service Description: A survey of the general nature of services. [online]. service-description.com. 2002 [cit. 7. března 2012]. Dostupné z: http://www.service-description.com/papers/tr-dapd-osullivan.pdf
2. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
3. Velká Británie. Office of Government Commerce, ITIL : Service Operation. 1st ed. London: Stationery Office, 2007, 263 s. ISBN 978-0-11-331046-3.
4. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License