The Sarbanes-Oxley Act (SOX)

"Congress passed The Sarbanes-Oxley Act (…) in July 2002 in response to a number of high profile accounting scandals. Among other things, the Act required greater oversight of the financial reporting process, imposed greater penalties for corporate fraud, and assigned responsibility for financial statement accuracy to corporate officers. The stated objective of the Act was "to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws." (The Sarbanes-Oxley Act, 2002) However, the benefits accruing to investors from mandating higher quality corporate disclosures are not obvious." [1]

Překlad:
Senát schválil zákon Sarbanes-Oxley (…) v červenci 2002 v reakci na množství účetních skandálů. Zákon mimo jiné požadoval větší dohled nad procesy finančního výkaznictví a ukládal větší pokuty pro podnikové podvody a připisoval vedoucím podniků odpovědnost za přesnost účetních výkazů. Cíl zákonu byl "chránit investory zlepšením přesnosti a odpovědnosti podnikových prohlášení podle bezpečnostních zákonů." (The Sarbanes-Oxley Act, 2002) Nicméně nárůst výhod investorům z nařízení vyšší kvality podnikových údajů nejsou zřejmé."


"The Sarbanes-Oxley Act of 2002 contains the most sweeping reforms over financial reporting, corporate governance, and auditing since the Great Depression of the 1930’s. Included in the Act are mandated ethical changes that impact accountants both in industry and public practice. State Boards of Accountancy are revising ethics requirements, both for current licensees and new entrants. Educators, concerned that the professional image of accountancy has declined, are re-examining university students’ exposure to professional ethics." [2] s. 27

Překlad:
Zákon Sarbanes-Oxley z roku 2002 obsahuje reformy finančního výkaznictví, podnikových kontrol a auditu, které jsou nejradikálnější od Velké hospodářské krize 30. let 20. století. V zákonu jsou nařízené etické změny, které ovlivňují účetní jak v průmyslu, tak i ve veřejné praxi (public practice accounting). Státní účetní úřady (State Boards of Accountancy) kontrolují etické požadavky jak pro současné držitele licencí, tak i pro nové účastníky. Učitelé, znepokojení tím, že poklesl profesionální image účetnictví, přezkušují vysokoškolské studenty v projevech profesionální etiky.


Bibliography
1. SCALF, John. The effect of the sarbanes-oxley act of 2002 on agency costs and firm transparency. [online] The University of Chicago, 2009 [cit. 12. března 2012]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/305049733?accountid=17203
2. THOMAS, C. Williams. An inventory of support materials for teaching ethics in the Post-Enron era. Issues in Accounting Education [online]. 2004, s. 27-52 [cit. 2012-04-30]. Dostupné z: http://raw.rutgers.edu/docs/Continuous%20Audit%20library/AnInventoryofsupportmaterialsThomas.pdf

Další relevantní zdroje:
A Guide To The Sarbanes-Oxley Act

_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License