Request for Change (RFC)

ITIL v3 definuje RFC jako: "A formal proposal for a Change to be made. An RFC includes details of the proposed Change, and may be recorded on paper or electronically. The term RFC is often misused to mean a Change Record, or the Change itself."[1]

Volně přeloženo:
Formální návrh pro provedení změny. RFC zahrnuje detaily návrhu změny. Může být zaznamenán jak v papírové formě, tak i elektronicky. Termín RFC je často mylně označován jako Záznam o změně, či Změna samotná.


Bibliography
1. IQBAL, Majid a Michael NIEVES. ITIL: Service Strategy. London: TSO, 2007. ISBN 9780113310456.
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License