Proces

"Proces je množina na sebe navuzujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí požadovaný výstup, váží na sebe zdroje(lidi, technologie, materiál, finance, čas) a mají měřitelné charakteristiky."[1] s.41

"Proces je účelně naplánovaná a realizovaná posloupnost činností, ve které za pomoci odpovídajících zdrojů probíhá transformace vstupů na požadované výstupy."[2] s.37

"Proces je série logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím - jsou-li postupně vykonány - má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků."[3] s.14

"Proces je definován jako soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Činnosti využívají zdrojů (lidí, nástrojů, materiálu apod.). Proces může mít více vstupů a také více výstupů"[4] s.25


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
2. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
3. SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3938-0
4. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.,Podniková informatika. 2. přepr. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License