Private cloud

Státní instituce pro standardy a technologie definuje model nasazení Private cloud jako: "The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a single organization comprising multiple consumers (e.g., business units). It may be owned, managed, and operated by the organization, a third party, or some combination of them, and it may exist on or off premises."[1] s.3

Volný překlad: "Cloudová infrastruktura je postyknuta pro výhradní použití jediné organizace obsahující více spotřebitelů (např. obchodních jednotek). Může být vlastněna, spravována a provozována organizací, třetí stranou nebo nějakou jejich kombinací. Může existovat (být nainstalována a provozována) v nebo mimo prostory organizace."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. Z: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-05-05]. Special Publications, 800. 800-145. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License