Informační Strategie

"Účelem informační strategie je formulovat základní koncept dalšího rozvoje informatiky, tzn. vymezit hlavní možnosti a úlohy v rozvoji ICT po stránce obsahové, technologické i organizační. Informační strategie je koncipována tak, aby nadále sloužila jako základní nástroj dlouhodobého řízení rozvoje a provozu informatiky a současně byla vstupem pro další dokumenty, např. pro poptávkové dokumenty výběrových řízení apod." [1] str. 387

"Na informační strategii se můžeme dívat jako na projekt nad všemi IS/ICT projekty v podniku. Informační strategie zadává a koordinuje všechny informatické projekty - stejně jako plán domu koordinuje práci všech profesí podílejících se na stavbě domu." [2] str. 261


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
2. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License