Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

HTTP bylo poprvé definováno ve verzi 1.0 v RFC 1945 (Request for Comments, žádost o komentáře) jako:
"The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an application-level protocol with the lightness and speed necessary for distributed, collaborative, hypermedia information systems. It is a generic, stateless, object-oriented protocol which can be used for many tasks, such as name servers and distributed object management systems, through extension of its request methods (commands). A feature of HTTP is the typing of data representation, allowing systems to be built independently of the data being transferred."[1] s.4

Definici lze volně přeložit takto: HTTP je protokol aplikační vrstvy1, který poskytuje lehkost a rychlost nezbytnou pro distribuované, kolaborativní a hypermediální informační systémy. Je to obecný, bezstavový, objektově orientovaný protokol, který může být, prostřednictvím rozšíření metod požadavků, používán k různým účelům, jako např. jmenné servery a distribuované systémy pro správu objektů. Vlastností HTTP je typizace reprezentace dat, umožňující, aby systémy byly tvořeny nezávisle na přenášených datech.

HTTP verze 1.0 vznikla v roce 1996 a obsahovala pouze metody GET, HEAD a POST. Aktuální verze 1.1 byla poprvé popsána v RFC 2068 v roce 1997 a aktualizována v červnu 1999 v RFC 2616. Tato verze přidává metody OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE a CONNECT a také možnost udržovat TCP spojení2, čímž je umožněno zpracování více požadavků po sobě v jednom spojení.

Před HTTP 1.0 existovala verze 0.9 z roku 1991, která měla pouze metodu GET a servery vždy vracely webovou stránku (i v případě chyby).

Bibliography
1. BERNERS-LEE, T., FIELDING, R., FRYSTYK, H. Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.0. The Internet Engineering Task Force (IETF) [online]. 1996-05 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.ietf.org/rfc/rfc1945.txt
_h
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License