Green computing

"Green computing is the environmentally responsible use of computers and related resources. Such practices include the implementation of energy-efficient central processing units (CPUs), and proper disposal of electronic waste (e-waste)." [1] str. 45

Překlad
"Green computing je ekologicky odpovědné využívání počítačů a souvisejících zdrojů. Tyto praktiky zahrnují implementaci energeticky účinných centrálních procesorových jednotek (CPU) a řádnou likvidaci elektronického odpadu (e-odpadu)."

"Green computing refers to the practice of using computing resources more efficiently while maintaining or increasing overall performance. Sustainable IT services require the integration of green computing practices such as power management, virtualization, improving cooling technology, recycling, electronic waste disposal, and optimization of the IT infrastructure to meet sustainability requirements."[2] str. 1707

Překlad
"Green computing se týká praktického používání výpočetních zdrojů daleko efektivněji, při kterém je zachován nebo zvýšen celkový výkon. Udržitelné IT služby požadují začlenění postupů green computingu, jako je: power management, virtualizace, zlepšení chladících technologií, recyklace, elektronická likvidace odpadů a optimalizace IT infrastruktury pro splnění požadavků pro udržitelnost."


Bibliography
1. HARRIS, J., Green Computing and Green It Best Practices on Regulations and Industry Initiatives, Virtualization, Power Management, Materials Recycling and Telecommuting, Lulu.com, 2008, ISBN 978-1-921523-44-1
2. HARMON, R.R.; AUSEKLIS , N. Sustainable IT Services: Assessing the Impact of Green Computing Practices. InPICMET 2009 Proceedings. Portland, Oregon USA, 2009, [cit. 29.9.2012] Dostupné z WWW: <http://www.sis.pitt.edu/~dtipper/3350/GreenICT1.pdf>
_g
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License