Granularita služeb

"Granularita (zrnitost) služeb (GoS - Granularity of Services) - odpovídá rozsahu platnosti, dosahu funkcionality uvažované služby. Dobře, jemně (fine) zrnitá služba (fine-grained services) poskytuje relativně malou část, malé množství plně použitelného podnikového procesu např. přístup k datům. Hrubozrnné služby (coarse-grained services) jsou konstruované z jemně zrnitých služeb" [1] str. 117

"In SOA, business processes are decomposed into modular 'services' that are self-contained. Services themselves can be composed from other modular services, and can be mixed and matched as needed to create new composite services. Granularity is a quality of functional richness from a service - the more coarse-grained a service is, the richer the function offered by the service."[2] Chap. 2.6

Překlad
"V SOA jsou obchodní procesy rozděleny na modulární "služby", které jsou soběstačné. Služby samy mohou být složeny z jiných modulárních služeb, a mohou být kombinovány podle potřeby k vytvoření nové kompozitní služby. Zrnitost služby je kvalita funkční pestrosti služby - více hrubozrnná služba je funkčně bohatší."


Bibliography
1. BURIAN, P., Webové a agentové technologie, vyd. Garda Publishing a.s., Praha, ISBN 978-80-247-4376-9
2. ROSEN, M.,LUBLINSKY, B., SMITH, K. T., BALCER, M. J., Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley Publishing, Inc., Canada: Indiana, ISBN 978-0-470-22365-9
_g
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License