File Transfer Protocol (FTP)

FTP (File Transfer Protocol, protokol pro přenos souborů) byl poprvé definován v roce 1985 v RFC 0959 (Request for Comments, žádost o komentáře) jako:

"The objectives of FTP are 1) to promote sharing of files (computer programs and/or data), 2) to encourage indirect or implicit (via programs) use of remote computers, 3) to shield a user from variations in file storage systems among hosts, and 4) to transfer data reliably and efficiently. FTP, though usable directly by a user at a terminal, is designed mainly for use by programs."[1] s.1

Tato definice lze volně přeložit takto: Cíle FTP jsou 1) podporovat sdílení souborů (počítačové programy a/nebo data), 2) zvýšit nepřímé nebo implicitní (prostřednictvím programů) používání vzdálených počítačů, 3) odstínit uživatele od rozdílů v souborovém systému různých počítačů, a 4) spolehlivě a efektivně přenášet data. Přestože je FTP použitelné i uživatelem přes terminál, je primárně navrženo pro používání programy.

V říjnu 1997 bylo vydáno RFC 2228, které definuje rozšíření zabezpečení standardního FTP protokolu.

"Služba File Transfer Protocol(FTP) slouží pro přenos souborů a k manipulaci se soubory a adresáři na vzdálených počítačích. Služba vznikla z potřeby zajistit přenos souborů mezi různými počítači, různými OS. Vedle příkazů spojených s přenosem souborů obsahuje nezbytné související příkazy pro manipulaci se soubory (výpis adresáře, vytvoření adresáře, zrušení adresáře, zrušení souboru, …)."[2] s.308

Bibliography
1. POSTEL, J., REYNOLDS, J.,File Transfer Protocol (FTP). The Internet Engineering Task Force (IETF) [online]. 1985-10 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt
2. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_f
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License