Data mining

"Data mining is the analysis of (often large) observational data sets to find unsuspected relationships and to summarize the data in novel ways that are both understandable and useful to data owner."[1] s.1

Volně přeloženo jako "Data mining je analýza (často velkého množství) pozorovacích dat s cílem nalézt netušené vztahy, vazby nebo korelace a sumarizovat data novými způsoby, které jsou srozumitelné a užitečné vlastníkovi dat."

"Dolování dat (Data Mining) lze charakterizovat jako proces extrakce relevantních, předem neznámých nebo nedefinovaných informací z velmi rozsáhlých databází. Důležitou vlastností dolování dat je, že se jedná o analýzy odvozované z obsahu dat, nikoli analýzy předem specifikované uživatelem, a jedná se především o odvozování prediktivních informací, nikoli pouze deskriptivních." [2] s.230

Bibliography
1. HAND D. J., MANNILA Heikki, SMYTH Padhraic. Principles of Data Mining. Massachusetts Institute of Technology, 2001: ISBN 0-262-08290-X
2. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License