Dashboard

"Dashboardy (též digital dashboard, executive dashboard nebo enterprise dashboard) jsou aplikace, které na jednom panelu poskytují informace o vybraných klíčových
metrikách a jejich změnách, které podnikové aktivity vyvolávají, a to s respektováním vzájemných vazeb mezi těmito metrikami, s možností sledování pohybu jejich požadovaných nebo skutečně dosahovaných hodnot." [1] str. 259


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License