Business Continuity Management

„Business Continuity Management is holistic management process that identifies potential threats to an
organization and the impacts to business operations that those threats,
if realized, might cause, and which provides a framework for building
organizational resilience with the capability for an effective response
that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand
and value-creating activities.“ [1] s. 3

Volný překlad:
„Řízení kontinuity činností organizace je komplexní řídící proces, který identifikuje potenciální hrozby pro organizaci a jejich možné dopady na klíčové procesy a poskytuje rámec pro vytvoření pružné organizace schopné efektivně reagovat tak, aby chranila zájmy svých klíčových zúčastněných stran, svou pověst, značku a činnosti tvořící přidanou hodnotu.“

Bibliography
1. BS 25999-2:2007. Business continuity management-2 : Specification. London : British Standards Institution, 2007. 29 s. ISBN 978-0-580-59913-2.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License