Bezpečnostní politika

Bezpečnostní politika je soubor zásad a pravidel, s jejichž pomocí organizace chrání svá aktiva. Bezpečnostní politika je kontinuálně aktualizována v souladu se změnami prostředí a může zahrnovat

  • politiku přípustného užívání aktiv,
  • specifikaci vzdělávacího procesu svých zaměstnanců v oblasti ochrany aktiv,
  • objasnění způsobu uskutečňování a vynucování bezpečnostních opatření,
  • proceduru vyhodnocení účinnosti politiky k provedení její změny.“ [1] str. 334

Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License