Basel II

Kontext

Předchůdcem Basel II je první mezinárodní dokument pro regulatorní měření finančních rizik Basel I, avšak ten vzhledem k rychle se vyvíjejícím finančním trhům začal zastarávat. Proto vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled v roce 2004 nový návrh pravidel pod souhrnným názvem „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards“ zkráceně Basel II.

„Basel II sets standards and guidelines which reflect an increasingly sophisticated banking practice, and have to be integrated into the regular day-to-day business of credit institutions.“ [1] Str. xiv

Překlad
Basel II stanovuje standardy a pokyny, které odrážejí stále složitější bankovní postupy, a musí být integrovány do běžných dennodenních činností úvěrových institucí.

„Hlavním cílem Basel II je zvýšení bezpečnosti a stability finančních systémů, posílení konkurenční rovnosti mezi bankami a umožnění používání komplexnějších přístupů k řízení rizik v bankách.“ [2] Str. 82

Rozdíl oproti Basel I
„Basel II je oproti původní koncepci Basel I založený na třech pilířích. Definuje tedy tři způsoby výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku, které se od sebe liší složitostí výpočtu. Nejjednodušší metodou, kterou mohou banky použít, je metoda základního ukazatele. Druhou složitější metodou je standardizovaná metoda. Nejsložitější způsob výpočtu kapitálového požadavku je pak pomocí pokročilých metod, kde banky mohou využít své interní modely a skutečnou historii ztrát.“ [2] Str. 82, 146


Bibliography
1. CHORAFAS, D. N. Economic Capital Allocation with Basel II: Cost, Benefit and Implementation Procedures. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0-7506-6182-8
2. KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-381-7
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License