Archives

„Archives, on the other hand, are not copies of the data; they are the actual original data that has moved from one location to another. This movement is based on criteria assigned to the data such as age, value, criticality, and so on. Archived data is tracked over time, much like backup data, but the data is unchanging and therefore only a single copy of the data exists at any one point in time. If data within the archive is modified, the archive can either treat the new data as a new entry in the archive or replace the existing entry, depending on the capabilities of the archive system and the data-protection policies assigned to the archive. Archives are intended to allow for long-term storage of data to media that are resistant to degradation over time.“[1] s.9

Volný překlad:
"Archivy nejsou kopie, jsou to skutečná původní data, která se přesunula z jednoho místa na druhé. Toto přesouvání je založeno na kritériích přiřazených k datům, jako jsou stáří, hodnoty, kritičnost atd. Archivovaná data jsou sledovány v průběhu času (stejně jako u zálohování dat), ale data jsou neměnná, a proto existuje jen jedna kopie dat v jednom okamžiku. Pokud jsou data v archivu změněna, archiv může nová data považovat za nový záznam v archivu nebo nahradit stávající položku, v závislosti na schopnostech archivačního systému a ochrany dat v archivu. Archivy mají umožnit dlouhodobé ukládání dat na média, které jsou odolné k degradaci v průběhu času."


Bibliography
1. NELSON, Steven. Pro data backup and recovery. Berkeley, CA: Apress. ISBN 14-302-2662-5.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License