Algoritmus

„Algoritmus označuje přesný a jednoznačně určený postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy, např. výpočet daně z přidané hodnoty, setřídění dat podle abecedy apod. Důležitou vlastností algoritmu je opakovatelnost, to znamená, že algoritmus lze provést opakovaně včetně toho, že pokud algoritmus předpokládá nějaké vstupní hodnoty, mohou tyto hodnoty být stejné nebo různé.“ [1] s.47Bibliography
1. GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. vyd. Praha 2009, 496 s., ISBN 978-80-247-2615-1.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License