Advanced Planning and Scheduling

"APS (Advanced Planning and Scheduling) jsou charakterizovány současně synchronizovaným plánováním všech zdrojů s respektováním všech známých omezení. V systému se definují výchozí podmínky a vstupní parametry a systém APS má následně za úkol nalézt optimální variantu řešení. Se změnou vstupních parametrů se mohou měnit i výsledná doporučení systému. Optimalizační algoritmy pracují na základě kriteriálních funkcí, kdy je každý požadavek ohodnocen." [1] s.81

APS (Advanced Planning and Scheduling) je označení pro programové systémy nové generace, které zahrnují celý rozsah funkcí od operativního rozvrhování výroby se zohledněním všech úzkých (kritických) míst, přes sledování plnění plánu, simulaci „co když“, nástroje pro prognózování a potvrzování termínů dodávky až po aplikace pro řízení celých dodavatelských řetězců.“ [2] str. 85


Bibliography
1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
2. MOLNÁR, Z.: Efektivnost informačních systémů. druhé, rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0087-5.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License