Demand Management

"The process responsible for understanding, anticipating and influencing customer demand for services. Demand management works with capacity management to ensure that the service provider has sufficient capacity to meet the required demand. At a strategic level, demand management can involve analysis of patterns of business activity and user profiles, while at a tactical level, it can involve the use of differential charging to encourage customers to use IT services at less busy times, or require short-term activities to respond to unexpected demand or the failure of a configuration item." [1]

Překlad:

Správa poptávky
"Proces odpovídající za pochopení, předvídání a ovlivňování poptávky zákazníků po službách. Správa poptávky spolupracuje se správou kapacit, aby zajistila, že poskytovatel služby má dostatečnou kapacitu, aby dosáhl žádané poptávky. Na strategické úrovni může správa poptávky zahrnovat analýzu vzoru chování v rámci obchodní činnosti a uživatelských profilů, zatímco na taktické úrovni může využívat diferencované zpoplatnění motivující zákazníky využívat služby IT v době menšího zatížení, nebo vyžadovat krátkodobé činnosti jako odpověď na neočekávaný požadavek nebo poruchu konfigurační položky." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License